آخرین اخبــــــــار

رویدادهای معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

رویداد های بیشتر

444

اعضای هیات علمی

1000+

کارکنان

...

طرح‌های عمرانی

...

...

معـاونت تــوسعه مدیــریت و پشتــیبانی

ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر
پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط
رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف بمنظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه و ...